Menu
Your Cart

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

Bir tarafta AKAL KURUMSAL sıfatı ile Bağlarçeşme Mah. Doğan Araslı Cad. No: 149 Orion Park Sitesi Dükkan: 35 Esenyurt İstanbul adresinde mukim AKAL KURUMSAL Hizmetler Tic. A.Ş. (bundan sonra sözleşmede AKAL KURUMSAL olarak anılacaktır)  ile diğer tarafta  


MÜŞTERİ sıfatı ile

ADI SOYADI /UNVANI : ..... / ......

ADRESİ : ......

VERGİ KİMLİK NO   :  .....


Arasında iş bu mesafeli satış sözleşmesi .. / .. / .... tarihinde akdedilmiştir.


2. KONU

İş bu sözleşmenin konusu, MÜŞTERİNİN AKAL KURUMSAL'a ait www.akalkurumsal.com.tr web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, yasa hükümleri çerçevesinde tüketici sayılan kişi ile

Ürün Kodu Mal / Hizmet Miktar Birim Fiyat Kdv Oranı Tutar

bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. MÜŞTERİ, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda 6502  sayılı yasanın 48 maddesi uyarınca hazırlanan bir mesafeli satış sözleşmesi olduğunu ve bunun yasa hükümleri çerçevesinde teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.akalkurumsal.com.tr sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. [1]

uyarınca hazırlanan bir mesafeli satış sözleşmesi olduğunu ve bunun yasa hükümleri çerçevesinde teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.akalkurumsal.com.tr sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.


3. GENEL HÜKÜMLER

3.1.MÜŞTERİ sözleşme konusu ürünü inceleyerek aldığını ve tüm özelliklerini, niteliklerine vakıf olduğunu kabul ve beyan eder.

3.2.MÜŞTERİ söz konusu beyan ettiği tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgileri hür iradesi ile beyan ettiğini, bilgilerin yanlış çıkması durumunda AKAL KURUMSAL in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul ve beyan eder.


3.3.MÜŞTERİ sözleşme konusu ürün bedelini ve diğer hizmet bedellerini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.


3.4.MÜŞTERİ tarafından beyan edilen fatura bilgileri üçüncü şahıslara ait olması verilen ve onaylanan tüm bilgilerden MÜŞTERİ sorumludur.  


1- Mesafeli sözleşmeler

MADDE 48 – (1) Mesafeli sözleşme, satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir.

(2) Tüketici, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda ve siparişi onaylandığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilir. Tüketicinin bilgilendirildiğine ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.

(3) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı andan itibaren taahhüt edilen süre içinde edimini yerine getirir. Mal satışlarında bu süre her hâlükârda otuz günü geçemez. Satıcı veya sağlayıcının bu süre içinde edimini yerine getirmemesi durumunda tüketici sözleşmeyi feshedebilir.

(4) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Her hâlükârda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Tüketici, cayma hakkı süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

(5) Oluşturdukları sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık edenler, bu maddede yer alan hususlardan dolayı satıcı veya sağlayıcı ile yapılan işlemlere ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi hâlinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür. Ancak bu fıkra kapsamında aracılık edenler, satıcı veya sağlayıcı ile yaptıkları sözleşmeye aykırı fiillerinden dolayı sorumludur.

(6) Mesafeli sözleşmelerde, kapsam dışı sözleşmeler, tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, bilgilendirme yükümlülüğü, teslimat ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.


3.5.MÜŞTERİ, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, MÜŞTERİ ye aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra MÜŞTERİ ye ait kredi kartının MÜŞTERİ nin  kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini AKAL KURUMSAL e ödememesi halinde, MÜŞTERİ kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde AKAL KURUMSAL e göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri MÜŞTERİ ye aittir.


3.6.AKAL KURUMSAL, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, MÜŞTERİ den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden AKAL KURUMSAL sorumlu tutulamaz. AKAL KURUMSAL, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alır. Haklı gerekçelerle AKAL KURUMSAL, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan MÜŞTERİ ye eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. AKAL KURUMSAL mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan MÜŞTERİ ye bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için AKAL KURUMSAL e gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri AKAL KURUMSAL tarafından karşılanacaktır.


3.7. Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.akalkurumsal.com.tr adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.


3.8. Tüketici şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilmektedir.


3.9. Bu hizmet yalnızca perakende satışa ve nihai kullanımına yöneliktir. 4077 sayılı yasa kapsamında tüketici sayılmayan, nihai kullanıcı olmayan siparişlerde AKAL KURUMSAL siparişi iptal ederek teslim etmeme hakkını saklı tutar.


3.10. Sözleşme konusu ürün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanarak AKAL KURUMSAL e ulaştırılmış olması ve bedelinin MÜŞTERİNİN AKAL KURUMSAL sunmuş olduğu seçeneklere göre tercih ettiği ödeme şekli ile AKAL KURUMSAL e ödemiş olması gerekir. Satış bedeli AKAL KURUMSAL  veya nam ve hesabına bankalara gönderilmez AKAL KURUMSAL herhangi bir ürün teslimi yükümlülüğü bulunmamaktadır.


3.11. Sözleşme konusu ürün, MÜŞTERİ tarafından üçüncü bir şahsa teslimi istenmiş ise üçüncü şahsın malı teslim alması ile birlikte AKAL KURUMSAL ifa yükümlülüğü tamamlanmış olur. Bu durumda MÜŞTERİ teslim almadığı iddiasında bulunamaz. Üçüncü şahsın ürünü kabul etmemesinden AKAL KURUMSAL sorumlu tutulamaz. Bu durumda tüm sorumluluk MÜŞTERİ ye aittir. Kargo firması tarafından ürünün MÜŞTERİ ye teslim edilememesinden veya kargoda doğan hasarlardan dolayı AKAL KURUMSAL sorumlu tutulamaz.


3.12. MÜŞTERİ 18 yaşından büyük olduğunu beyan eder. 18 yaşından küçük kişiler ile sözleşme yapılamaz.


3.13. Sistemde meydana gelen hata veya yazım yanlışlarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından AKAL KURUMSAL sorumlu değildir


3.14. Ürün bedeline kargo ücreti ve diğer hizmetler dahil değildir. Kredi veya nakit kartlar ile yapılan işlemlerde bankaların almış oldukları her nevi ücret ve diğer masraflardan yapacakları kesintilerden AKAL KURUMSAL sorumlu değildir.


3.15. AKAL KURUMSAL, ürünü eksiksiz teslim etmek ile sorumludur. MÜŞTERİ ürünün kendisine teslimi sırasında ürünü muayene etmek ve eksik, hasarlı olması durumunda kargo yetkilisi ile birlikte tutanak tutturmak zorundadır. Aksi durumda ürü mükemmel durumda teslim edilmiş sayılır. 


3.16. AKAL KURUMSAL, sözleşme konusu ürünü tedarik etmesi  imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan MÜŞTERİ ye bildir MÜŞTERİ nin kabul etmesi ile aynı kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.


3.17. MÜŞTERİ  kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini MÜŞTERİ den talep edebilir ve her koşulda MÜŞTERİ nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, MÜŞTERİ, borcun gecikmeli ifasından dolayı AKAL KURUMSAL  oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.


3.18. AKAL KURUMSAL mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni mal teslimi yapamaz ise bu durumda bu sebebin sürdüğü süre teslim süresine eklenir. 


3.19. Sözleşme konusu ürünün stokta bulunmadığı hallerde AKAL KURUMSAL MÜŞTERİYİ haberdar ederek ve MÜŞTERİ tarafından ödenen bedelleri ödeyerek ürünü  teslim etmeme hakkı bulunmaktadır.


3.20. MÜŞTERİ söz konusu alışverişi kredi kartı veya nakit kart ile yapması durumunda bu kartın kullanımından doğan tüm sorumluluk kendisine aittir.


3.21. Kredi kartı ile yapılan satışlarda iade talebi bulunması halinde, nakit iade yapılamaz.  Bu durumda iade kullanılan kredi kartına göre banka üzerinden yapılır.


3.22. Kredi kartının kullanımından doğan sorumluluk MÜŞTERİYE aittir.


3.23. İş bu sözleşmedeki tekil ürün ifadeleri çoğul olarak ürünler ifadesine de şamildir.


3.24. Bu sözleşmede tanınan haklardan  6502 sayılı yasa kapsamında tüketici sayılan ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiler yararlanacak olup işlemi ticari veya mesleki amaçlar ile yapan gerçek veya tüzel kişiler için diğer ilgili mevzuat (borçlar kanunu, ticaret kanunu vd. hükümler) geçerlidir. Mesafeli satış sözleşmesini ticari veya mesleki amaçla akdeden gerçek veya tüzel kişiler ile olan ilişkilerde bu sözleşme bir hükümleri esas alınmaz.  


3.25. Satışın kredi kartı dışında  vadeli olarak yapılması durumunda bu durumda MÜŞTERİ ile AKAL KURUMSAL arasında cari hesap oluşturulabilir. Ödemelerin gecikmesi durumunda aylık %5 gecikme bedeli müşteriden tahsil edilir. Temerrüt tarihi vade tarihi olup ayrıca bir ihtar yapılmaz.


4. CAYMA HAKKI

4.1. MÜŞTERİ mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren ONDÖRT (14) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar MÜŞTERİ ye aittir.


4.2. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde AKAL KURUMSAL söz konusu malı mutat şekli ile iade etmesi ve mal/hizmetin 15. Madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.akalkurumsal.com.tr web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya MÜŞTERİ ye teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde mal/hizmet bedeli MÜŞTERİ yi iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse MÜŞTERİ ye KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli AKAL KURUMSAL tarafından karşılanır. 


4.3. MÜŞTERİ 06.03.2011 tarih 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin” 2. Maddesinin 3/a nolu bendi gereği “Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, AKAL KURUMSAL düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin Mesafeli Sözleşmelerde, 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 7. Maddesinin 4 no’lu bendinde sayılan mal ve hizmetlerde cayma hakkını kullanamaz.


4.4. Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, hijyenik mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca, her türlü yazılım ve programlarında, Çeşitli medyaların (Dvd,Cd v.b), bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.


5. YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.


Taraflar arasındaki ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkemeleri yetkilidir.


6.ONAY HÜKMÜ

Siparişin gerçekleşmesi durumunda MÜŞTERİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. İşbu sözleşmenin kabulü 6502 sayılı yasa hükümlerine göre   imzalanmış olur ve elektronik imzanın neticesini doğurur.